Професіограма

Загальна характеристика бакалавра за спеціалізацією

«Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»

По закінченню навчання бакалавр за даною спеціалізацією матиме можливість:
- проводити інженерне проектування у галузі альтернативної енергетики;

- проектувати та експлуатувати енергоустановки з відновлюваними джерелами енергії;
- контролювати, аналізувати та керувати енергозбереженням на підприємствах та інших об’єктах народного господарства;
- розробляти нові або модернізувати існуючі енергетичні комплекси з альтернативними джерелами енергії;
- проводити підбір окремих елементів і устаткування для енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії для їх роботи у конкретних умовах.

Професійні знання

Для оволодіння професією у галузі альтернативної енергетики та відновлюваних джерел енергії студент в процесі навчання вивчатиме такі загальноосвітні курси, як Вища математика, Фізика, Інженерна графіка; загальнотехнічні курси: Теоретичні основи електротехніки, Електричні машини, Теорія автоматичного керування, Електрична частина станцій та підстанцій; професійно спрямовані курси: Акумулювання енергії та передача її на відстань, Сонячна теплоенергетика, Біо-, Фото-, Вітроенергетика, Воднева енергетика тощо.

Професійні вміння

Кваліфікований спеціаліст повинен:
- коректно формулювати робоче завдання та кваліфіковано контролювати його виконання;
- мати навички застосування розрахункових методів проектування електричних мереж, у тому числі з відновлюваними джерелами енергії;
- мати навички для дослідження сталих та перехідних процесів в електроенергетичних системах;
- вміти робити порівняльний аналіз та обґрунтований вибір енергообладнання традиційної та відновлюваної енергетики;
- мати навички вибору та порівняння енергообладнання традиційної та відновлюваної енергетики;
- мати навички моделювання енергетичних об’єктів, систем та процесів в них.

Важливі професійні якості

Для успішної професійної інженерної та дослідницької діяльності спеціалісту в галузі альтернативної енергетики необхідним є формування комплекса таких професійно важливих якостей як
- широкий технічний кругозір;
- володіння іноземною мовою;
- здатність аналізувати та знаходити раціональні шляхи вирішення технічної проблеми;
- здатність знаходити технічні рішення на межі різних галузей науки і техніки;
- технічна грамотність та вміння формувати технічну документацію;
- вміння коректно ставити технічне завдання підпорядкованим робітникам та потім успішно контролювати її виконання;
-  здатність приймати обґрунтовані рішення;
- здатність працювати в міжнародному контексті.


Перспективи кар’єрного росту
Керування виробничими підприємствами у галузі енергетики;
Керування енергетичними відділами промислових підприємств;
Керівник-менеджер;
Менеджер в енергетиці;
Організація власної справи, підприємства галузі енергетики.

Затребуваність спеціалістів на ринку праці

В даний час в умовах прагнення світового суспільства до скорочення потреб у традиційному виробництві електрики (зокрема заснованої на її одержанні при згорянні твердого палива) на перший план виходить екологічна енергетика, що сприяє зменшенню екологічного забруднення оточуючого середовища. Зважаючи на це спеціаліст у галузі альтернативної енергетики має попит не тільки у нашій державі через тенденцію до скорочення використання газу для енергетичних потреб, а також і в економічно розвинених країнах, що прагнуть до покращення екологічного становища без скорочення при цьому енергопотреб. Альтернативна енергетика в обох цих випадках є найбільш прийнятним варіантом вибору, отже, наші випускники за умови вдалого навчання матимуть широкі перспективи своєї професіональної реалізації в нашій країні та за її межами.

Новини

З 2016 року кафедра теоретичної та загальної електротехніки проводить набір за спеціальністю «Електротенергетика, електротехніка, та електромеханіка», спеціалізація «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії».

images

Кафедра теоретичної та загальної електротехніки заснована у 1960 році і має добрі традиції якості підготовки студентів електротехнічного профілю. Особливість складу кафедри полягає у гармонійному поєднані досвідчених спеціалістів і молодих викладачів, 100% яких мають наукові ступені та звання, що гарантує якість нашої освіти, її сучасність та відповідність теперішнім стандартам та потребам у суспільстві. Навчання на кафедрі забезпечують 2 доктори та 7 кандидатів технічних наук.  Очолює кафедру професор, доктор технічних наук А.Г. Сосков – провідний фахівець у галузі електротехніки та електротехнологій.

скачанные файлы

За період навчання в університеті, студенти отримують:

 

- навички проектування, конструювання, впровадження у виробництво та експлуатації енергетичних установок, що використовують відновлювані джерела енергії для енергопостачання промислових, комунальних і побутових об'єктів;

- вміння виконувати науково-дослідні роботи зі створення нових типів тепло- та електрогенеруючого обладнання з використанням відновлюваних джерел енергії.

images 3

Основою освіти, що здобувається студентами за спеціалізацією «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» є ґрунтовна загальнотехнічна підготовка, що є запорукою якості одержуваної освіти і гарантією вдалого оволодіння суто професійними знаннями.

По закінченню освіти студенти одержують

- загальнотехнічну та технологічну підготовку для роботи як на енергоустановках, що використовують відновлювані джерела енергії, так і на традиційних електроенергетичних об'єктах;

- вміння використовувати сучасні інформаційні технології для управління енергооб'єктами, що використовують відновлювані та традиційні джерела енергії;

images 2

Ґрунтовна та всебічна підготовка наших фахівців відкриває широкі можливості для працевлаштування в усіх підрозділах енергетики: на енергоустановках з відновлюваними джерелами енергії, теплових електростанціях, в установах, які займаються екологією та енергозбереженням, в системах тепло- та електропостачання, промислових та комунально-побутових підприємствах, науково дослідних та проектно-конструкторських закладах енергетичного напряму.

Університет має наукові зв'язки із зарубіжними організаціями та вузами і сприяє обміну студентами, особливо, що навчаються у галузі енергозбереження та відновлюваних джерел енергії.

скачанные файлы 2Навчання здійснюється за денною формою (стаціонар) та планується підготовка за заочною і дистанційною формою навчання.

Студенти нашої спеціальності на вивчатимуть та на практиці беруть участь в створенні і експлуатації енергоустановок, що використовують такі відновлювані джерела енергії як

- фотоелектричні модулі і станції,

- геліоколектори,

- вітрові турбіни, генератори,

- теплові насоси,

- біореактори тощо.

По закінченню вони матимуть досвід  математичного і фізичного моделювання систем енергоустановок та їх оптимізації. Знаючи теорію і вміння проводити розрахунок енергосистем з використанням сучасних комп'ютерних технологій випускники зможуть реалізувати себе також у розробці систем моніторингу роботи генераторів на відновлюваних джерелах енергії.

У розпорядженні студентів на кафедрі є комп'ютерне оснащення та навчальні дослідницькі лабораторії з необхідним технічним і програмним забезпеченням.

скачанные файлы 5

Талановиті молоді науковці можуть продовжити своє навчання в аспірантурі, а для студентів, які добре володіють англійською або польською мовами, є можливість проходити стажування за кордоном у рамках активно діючих програм з партнерства між Університетом та провідними європейськими навчальними закладами.

images 5Випускники сучасної на сьогоднішній день спеціальності «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», що безперечно мають попит по всьому світу, працюють на численних підприємствах, що проектують і встановлюють фотоелектричні і вітрові комплекси, системи тепло- і водопостачання з використанням теплових насосів, комплексів з переробки біомаси, і це тільки мала частина з усього різноманіття застосування відновлюваних джерел енергії. Наші випускники зможуть розробляти також проекти гідростанцій, електростанцій на біопаливі, установок з водневої електрики, а також проектувати схеми інтегрування нових вітро- і фотостанцій в існуючу енергосистему України. Бакалаври, спеціалісти та магістри по закінченню цієї спеціальності мають можливість працевлаштування також в конструкторських бюро, проектних організаціях, науково-дослідних інститутах і університетах.

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі