Професіограма

ПРОФЕСІОГРАМА БАКАЛАВРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»,
спеціалізація «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»

Загальна характеристика (опис професії)
Випускник по закінченню має можливість:
- проводити інженерне проектування у галузі альтернативної енергетики;
- проектувати та експлуатувати енергоустановки з відновлюваними джерелами енергії;
- контролювати, аналізувати та керувати енергозбереженням на підприємствах та інших об’єктах народного господарства;
- розробляти нові або модернізувати існуючі енергетичні комплекси з альтернативними джерелами енергії;
проводити підбір окремих елементів і устаткування для енергоустановок з
відновлюваними джерелами енергії для їх роботи у конкретних умовах.

Професійні знання
Для оволодіння професією у галузі альтернативної енергетики та відновлюваних джерел енергії студент в процесі навчання вивчатиме такі загальноосвітні курси, як Вища математика, Фізика, Інженерна графіка; загальнотехнічні курси: Теоретичні основи електротехніки, Електричні машини, Теорія автоматичного керування, Електрична частина станцій та підстанцій; професійно спрямовані курси: Акумулювання енергії та передача її на відстань, Сонячна теплоенергетика, Біо-, Фото-, Вітроенергетика, Воднева енергетика тощо.

Професійні вміння
Кваліфікований спеціаліст повинен:
- коректно формулювати робоче завдання та кваліфіковано контролювати його виконання;
- мати навички застосування розрахункових методів проектування електричних мереж, у тому числі з відновлюваними джерелами енергії;
- мати навички для дослідження сталих та перехідних процесів в електроенергетичних системах;
- вміти робити порівняльний аналіз та обґрунтований вибір енергообладнання традиційної та відновлюваної енергетики;
- мати навички вибору та порівняння енергообладнання традиційної та відновлюваної енергетики;
- мати навички моделювання енергетичних об’єктів, систем та процесів в них.

Важливі професійні якості
Для успішної професійної інженерної та дослідницької діяльності спеціалісту в галузі альтернативної енергетики необхідним є формування комплекса таких професійно важливих якостей як
- широкий технічний кругозір;
- володіння іноземною мовою;
- здатність аналізувати та знаходити раціональні шляхи вирішення технічної проблеми;
- здатність знаходити технічні рішення на межі різних галузей науки і техніки;
- технічна грамотність та вміння формувати технічну документацію;
- вміння коректно ставити технічне завдання підпорядкованим робітникам та потім успішно контролювати її виконання;
- - здатність приймати обґрунтовані рішення;
здатність працювати в міжнародному контексті.

Перспективи кар’єрного росту
Керування виробничими підприємствами у галузі енергетики;
Керування енергетичними відділами промислових підприємств;
Керівник-менеджер;
Менеджер в енергетиці;
Організація власної справи, підприємства галузі енергетики.

Затребуваність професії
В даний час в умовах прагнення світового суспільства до скорочення потреб у традиційному виробництві електрики (зокрема заснованої на її одержанні при згорянні твердого палива) на перший план виходить екологічна енергетика, що сприяє зменшенню екологічного забруднення оточуючого середовища. Зважаючи на це спеціаліст у галузі альтернативної енергетики має попит не тільки у нашій державі через тенденцію до скорочення використання газу для енергетичних потреб, а також і в економічно розвинених країнах, що прагнуть до покращення екологічного становища без скорочення при цьому енергопотреб. Альтернативна енергетика в обох цих випадках є найбільш прийнятним варіантом вибору, отже, наші випускники за умови вдалого навчання матимуть широкі перспективи своєї професіональної реалізації в нашій країні та за її межами.

На сайті 34 гостей та користувачі відсутні